Motioner

Motion till kommunfullmäktige 

Skateboardramp 

Torsås kommun ska vara en kommun i samhällets framkant och vara attraktivt för alla.

 

Många av kommunens ungdomar ägnar sin fritid åt skateboard.

Dessvärre saknar de en plats att utöva sitt intresse på. Ungdomars önskemål om ytor för detta ändamål skall inte behöva tillgodoses på gatorna där de ofta blir bort hysta och där det ur säkerhetssynpunkt dessutom är mindre bra att hålla till.

 

Ishockey utan is, simning utan bassäng och fotboll utan mål är svårt att ägna sig åt.Lika besvärande är det att åka skateboard utan skateboardramper.

 

Hittills har kommunen investerat för ungdomar som är involverade i organiserade sporter och föreningar, dock har Bildningsnämnden inte tänkt på många av de barn och ungdomar som inte är organiserade i dessa föreningar.

 

Skateboard har blivit något av en folkrörelse inom detta ålderssegment, vi ser dem  åka lite varstans runt om i kommunen men de har inget ställe att utöva sitt intresse.

 

Bildningsnämnden bör därför få i uppdrag att snarast ta fram och  säkra en permanent lösning för den stora gruppen av ungdomar som utövar.

 

Med anledning härav yrkar jag

 att :   fullmäktige ger Bildningsnämnden i uppdrag att ta fram planer för att uppföra ramper för skateboard på lämpliga platser i kommunen.

 

Moderaterna 2014-04-29

Staffan Kromnow

 

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

 

Inför 40 km gräns i tätorterna

 Idag är det 50 km på de flesta ställen på kommunens gator i tätorterna, på vissa gator körs det alldeles för fort trots att gupp och hinder satts upp.

 

Det är viktigt för säkerheten för våra kommuninvånare och särskilt för barnen att det är en lugn och trygg trafik på våra gator.

 

På många gator finns inte någon trottoarer utan man får gå på vägbanan vilket kan medföra stora risker om trafiken färdas för fort.

 

Det är också belagt att miljön blir bättre vid lägre farter.

 

Genom lugnare och säkrare trafikmiljö förbättras möjligheten att motivera till ökat cyklande och minskat bilåkande. Syftet med hastighetsöversynen är att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ska prioriteras i centrala delar samt i bostadsområden.

 

40 km har införts på många ställen, bland annat i hela Malmö stad, med stor framgång för både tryggheten och miljön samt för skadade i trafiken.

 

Utdrag ur Malmö stads undersökning:

Den främsta anledningen till att hela staden får 40 km/h är ur trafiksäkerhetssynpunkt. Vid jämförelser avseende trafikolyckor i området som fick 40 km/h i februari 2010 konstateras att antalet olyckor har minskat med 18 % sedan införandet. Sänkta hastigheter medför också ett jämnare kör mönster vilket leder till lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp av koldioxid. Bullernivåerna kommer också att påverkas positivt av en sänkt hastighet till 40 km/h från 50 km/h.

 

Med anledning härav yrkar jag

att:   Fullmäktige ger Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram underlag för vilka gator som man kan iföra 40 km på.

 

att:  Verka för att 40 km gräns införs i tätorterna samt utreda lämliga åtgärder för att begränsa hastighetsöverträdelser i de fall det anses föreligga behov.

 

 

Torsås 2014-04

Moderaterna

Staffan Kromnow